R-TOTO 感应电路 (正方形面板适用)

发布时间:2019-02-19 12:44:01   点击率:
产品名称:        小便感应器电路
适用型号:        R-TOTO正方形小便感应器
输入电压:        6V
感应距离:        50-70CM
电磁阀接口:      双孔,白色,跟原装相同
电源接口:        双孔,白色,跟原装相同